قیمت پلاگ ولو

پلاگ ولو یا شیر سماوری PLUG VALVE

پلاگ ولو چیست؟ پلاگ ولو که نام دیگرشان شیر سماوری می باشد، شیر هایی دارای پلاگ های استوانه ای یا مخروطی می باشند، که می توانند درون بدنه شیر چرخانده شوند تا جریان را کنترل کنند. پلاگ در شیرهای سماوری دارای یک یا چند معبر توخالی می باشند که سیال بعد از عبور از پلاگ […]

بیشتر بخوانید